BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. ging der verg innitt| Donhuia ja] id gemeenti iel in diej langelou'ii 3 is aange- le teekeniJ met de l(| ït adviseer ld er de dool juden van el SoesterberJ ■ïogen houiei liddag in h gang tot ;rs en mi li iderof ficie )e steia inj te Soester en en het in den a jorden in cvereenigini 'an de tegel rij vingen vuilnis» be vergunning wordt verleend .conform advies Bouw- en lesloten wordt het "bestuur mede te deelen dat op de ver reken gunstig is beslist, doch dat het College alsnog ordt ingelicht ontrent de te houden zwemwedstrijden ,1, waarin dezen zoowel voor volwassenen als kinderen lai)bestaan. zullen te komen op de beslissing, 1/ werkverschaffing zou ge- v iet adres is aanleiding terug at het afwerken der wegen bij schieden. Besloten wordt den Raad voor te stellen te be luiten de wegen op het Hart te laten afwerken en een openbare aanbesteding te houden. In het bestek op te ne ten, dat 90 van de arbeiders zullen worden gekozen uit ie Coester werkloozen. T' li pesloten wordt: ie. de bestaande regeling der werkzaamheden te verlengen tot 15 Augustus a.s. en dit met de ondernemers te regelen. 2e. het ophalen van het vuil conform bestek op te dragerj. aan A. A. v. d. Zouwen zoowel voor Soest als Soester- berg voor de som van f. 4-375» Het advies der Commissie voor Openbare Werken nog in te I U. "innen voor dat het besluit sub 2 wordt uitÊ :evoerd

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 444