Volg num mer Korte inhoud 877 Techn. Ambt. Openb. 77 er Ken, zendt advies omtrent de gunning tot an.fHét werk leg van een rijwielpad langs het Heesei.Hycklaa spoor 878 879. W. J. Drijber, Ambt. ter Secre tarie. Techn. Ambt. Bouw en Woningtoezicht 880, Voorzitter. deelt mede, onder overlegging van een j tweetal staten vermeldende de uren, ove:| werk te hebben verricht gedurende de maanden Juni en Juli eb verzoekt een 7J goeding voor deze verrichte werkzaamhe den. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. deelt mede, dat de Heer Sevenhuijzen vojj zich en zijn gezin alsmede voor zijn dienstpersoneel vrij toegang heeft ver zocht tot het Soester Natuurbad. Spreid stelt echter vóór aan den Heer Sevenhuij zen en zijn personeel ieder een Diengt- kaart uit te reiken en voorts voor allejl gezinsleden van deze houders van dienst]| kaarten een reductie te geven op de abo; nenentskosten door hen op aanvrage een abonnement te verschaffen van f.2,50 ?e:| stuk. 88l. Techn. Ambt. Bouw-en Woningtoe zicht verzoekt ten behoeve van zijn dienst ee| inspecteur voor het toezicht op den hou1 aan te stellen. 882. Voorzitter. 883. Voorzitter. jieelt mede dat de Directie der Utrecht- ische Waterleiding Hy. wenscht, dat de <loor de Hy. aangekochten grond door den jlandmeter wordt opgemeten en door de £e'| pieente wordt uitgezet, daarbij rekening; [te houden met de re serveer ing van den jde My. voor bestemming van weg afgestar.ej ^•rond jstelt voor het dienstverband van den I yan Heijst als tijdelijk opzichter tee^l naar bij Openbare Wetken te verleng11 ivoor één maand en wel tot 1 September

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 445