Ig tot aan. iet Heeser van een uren, otm =nde de 3kt een vei jrkzaamhe- .ge veraoe' .d van de :n. ïuijzen 70a or zijn leeft ver- id. Sprete c Se venhui, sn Diengt- voor alle sran dienst' op de atoi vrage een f .2,50 pe: dienst eeii op den bou< Utrecht dat de door den oor de £e' rekening van den do af gestat® an den He® hter te elf' rlen^en otember a 3 SLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen get werk wordt gegund aan J. T. van Burgsteden Ferd. 1/ Eiycklaan 4b voor de som van f. 588,-- een en ander con- 'orm het advies van den Teclin. Ambt., nader verduide lijkt door het bijschrift aan het slot van het advies. De Commissie Openbare '.'/erken ware over dit besluit nog te hooren. U- (esloten wordt den Ambtenaar een kleine vergoeding toe te kennen tot een bedrag van f. 25,-- Jelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. £5 ^u" Li 1933, le afd. Ho. 2675/1642, no. 2638/1630, no. 2676/ L635, no. 2678/1637, no. 2677/1636, en no. 2637/1631 (Barbij toestemming wordt gegeven tot het verleenen der joinvergunningwordt besloten de aanvragen nos. 2/260, 5/259* 1/735. 1/749, 1/746 en I/737 in te willigen. lonform dit voorstel wordt besloten. Dit aan den Heer Sevenhuijzen mede te deelen. Besloten wordt den Raad voor te stellen een crediet toe |e staan van 5 x f»l75»"~ Per maand teneinde een tijde lijk bouwkundig opzichter bij den Dienst van Bouw- en |oningtoezicht te kunnen aanstellen. [esloten wordt den Technisch Ambtenaar bij Openbare '7er-j en op te dragen zich met den landmeter te verstaan en e noodige opdrachten te geven nadat een en ander ter laatse ten genoege van de Utrechtsche Waterleiding My. al zijn uitgezet. pnform het voorstel wordt besloten. Inmiddels zullen de °odige credieten den Raad worden aangevraagd, naar aan- eiding van ingekomen rapoorten van den Technisch Ambte aar.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 446