886 887 888 889 o v .Raaij Voorzitter. 3e afdeeling Techn. Ambt. Openbare 'Verken. Techn. Ambt. Openbare "Verken. 89O Techn. Ambt. Openbare Verken. vraagt in zijn verlofsakte de wijzigi Jfcorifom aan te brengen, dat het verlof enkel Brengen, zal gelden voor de biljartzaal. stelt voor den Raad een besluit ter vaststelling aan te bieden regelende ie| sluiting van de Soesterbergschestraat tot de Van Beuningenlaan voor rij-wiel-1 verkeer. verzoekt nogmaals een beslissing hoe ^1 handeld moet worden ten opzichte van k| heffen van belasting op de publiek: veil makelijkheden ten aanzien van het geverl van tafelconcerten en het dansen in het" restaurant van het Natuurbad. bericht omtrent een mogelijke verhurinJ van het perceel Birkstraat 8. I deelt mede dat de waarde der uitgebroM klinkerbestrating van de SoesterbergschJ straat is tè stellen op f. 300,--. - zendt de declaraties van gedane kleine Be deel; voorschotten ten laste van de gemeente Be reke: komendeBr ere rraag d 891 Burgemeester en Wethouders van Rheden. 892 N.V. Bouwmaatschap pij "Heiderand* Directeur J.Noes-i ter te Soest. berichten omtrent de financieele onstr.rj digheden van de ouders en de schoonou ders van H.J.Jannes, die voor rekening van de gemeente in een krankzinnigenge-| sticht is opgenomen. verzoekt ontheffing van het bepaalde bil artikel 15 der Bouwverordening voor 'ien| j bouw van een blok van drie woningen op een terrein aan den Schoutenkanpweg h.i bekend in sectie D.nr.l68o. Omtrent dij verzoek wordt advies uitgebracht doo: Technisch Ambtenaar belast met de leidi van Bouw-en "'oningtoezicht. De Commisaj Openbare "rerken adviseert de gevraagde ontheffing te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 449