I Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 893 894 895 896 897 898 899 P.W.Duin J"r. Spoorstraat 31 Soest» R.K.Kerkbestuur j Parochie Soestdijk Commissie Openbar^ Werken. Commissie Openbar^ 7/erken. Techn. Ambt. van Bouw-en Woningtoe-1 zicht. Techn. Ambt. bij Ooenbare Werken. Commissie Openbar Werken. Korte inhoud verzoekt ontheffing van het bepaalde Artikel I5 der bouwverordening voor -aetil bouw van een blok van vier woningen, een terrein, gelegen aan den Braanweg, sectie D.1826, volgens overgelegde teeltl ning. Omtrent dit verzoek wordt advie?j uitgebracht door den Technisch Ambtenaal ibelast met de leiding van Bouw-en Wonil toezicht. Be Commissie Openbare Werkenf 'adviseert de gevraagde ontheffing te Tel ileenen vraagt toestemming tot het houden eenerl verloting brengt advies uit omtrent de voorgestel! ide gunning tot aanleg van een rijwiel? langs het Heeserspoor. brengt een gunstig advies uit op het vol stel van Burgemeester en Wethouders imj ke afwerking van de wegen op het Hart. sn ter ren Raad de v noest es Tech i>oedig In den g kat daa kn het I jsloten en en d verzoekt ten behoeve van zijn dienst eei inspecteur voor het toezicht op den boni aan te stellen. |]^e Gelet op ftsloten wijzi stelt voor ter voorziening in de vaoatul re ontstaan door de ontslag-aanvrage vaj MejG.M.Koops, per 1 September 1933 sollicitanten op te roepen naar de te- trekking van teekenaar-klerk. Voorts wordt voorgesteld den Fe r Van Heijst tijdelijk, n.1. totdat in de vacature zal zijn voorzien, te belasten met de werkzeamheden aan die betrekking verten] den adviseert tot voorloopige aanhouding v3j het voorstel van Burgemeester en "rethol!1 ders naar aanleiding van het verzoek^wl iG.v.d.Foef en Q.C.Stam inzake wegaanleg ilet oc .li 193 1933 e steil 'et int thans b ichtig beha iot vas -angren ting za

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 451