h' BESLISSING Afdeeling Acininerkingen en No. >epaalde ig voor denl mingen, 0p| Braam eg ilegde teel •dt advies :h tnbtena iw-en v onirj .re Werken f ing te vel n Raad voor te stellen de ontheffing te verleenen on- ■er de voorwaarden door Bouw-en Woningtoezicht omschre- ren. >uden eenerl toestemming wordt verleend. voorgestel] i rijwiel;®] op het voi louders inzi het Hart.' »n Technisch Ambtenaar Openbare "/erken op te dragen loedig met den laagsten inschrijver te onderhandelen In den geest als door de Commissie bedoeld en het resul- jiat daarvan alsmede regeling der wekelijksche betalingen lan het College mede te deelen. ;sloten wordt de voordracht dd. 28 Juli 1933 te len en den Raad aan te bieden. handha- V 1 dienst ee oi) den bou tiet op het advies der Commissie Openbare Werken wordt 7^ besloten dien-overeenkomstig het besluit van 28 Juli 193|3 »e wijzigen en den Raad voor te stellen. 1 de va catu .anvrage va >er 1933» .ar de be- Voorts n Heijst vacature sn met de :ing verbon thoud ing var en "re thou verzoek var i wegaanlefi liet op het advies der Commissie Openbare Werken dd. 31 fy f lli 1933 N°127, wordt besloten het besluit dd. 28 Ju- T J- 1933 dienovereenkomstig te wijzigen en den raad voor k stellen. |et intrekking van het besluit dd. 28 Juli j.1. wordt hans besloten den Raad voor te stellen het College te chtigen adressanten mede te deelen, dat hun verzoek behandeling zal worden genomen wanneer het verzoek °t vaststelling van een partieel uitbreidingsplan van .afgrenzende perceelen zal zijn ontvangen en in behandel J-ing zal zijn genomen. '■V uA Ik' /Iv' li-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 452