Volg num mer 9O3 904 905 Afzender of voorsteller Datu C.Heuveling, te Bunschoten. m le afdeeling ter secretarie 1T.V. Reclamebureau *Remaco* Amsterdam Korte inhoud verzoekt vergunning tot oprichting van een "benzinebewaarplaatsbestaande uit een ondergrondsche tank, inhoudende ÓOOO Liter, met bovengrondsche aftapin. richting, gedreven door handkracht, op en in het perceel, kadastraal bekend ge meente Soest, in sectie H. 2717, geiege aan de Beckeringhstraat. Omtrent dit Te zoek is advies uitgebracht door den 0015 mandant der Vrijwillige Brandweer, te Soest en den Technisch Ambtenaarbelas: met de leiding van Bouw- en Woningtoe. zicht biedt ter goedkeuring aan het OITTWllRP der aan J.II.Baak, Beukenlaan lïïa" te ver leenen vergunning tot uitbreiding zijne bestaande brood- en banketbakkerij, ge- legen aan de Beukenlaan, kadastraal le kend gemeente Soest, in sectie G. 3^91. verzoekt vergunning tot het mogen aan- jbrengen van een reclamebord, t/b der IV Handel My. voor Bed. en Kol. v/h Engle- jbert filp en Cie, te Amsterdam, op een :terrein van den heer J.B.Kulders aan de Kerkstraat, alhier, De Inspecteur van jPolitie adviseert de gevraagde vergunnii jNIET te verleenen. 906 |Kr. G.ter Laan. |Adv. en proc. te Utrecht. 9O7 Gemeentesecretaris^, doet mededeelingen ten aanzien van de vorderingen der Woningbouwvereeniging Goed T/onen te Soest op de debiteure Besselse en de ITooij deelt mede dat de Voorzitter van de ffitf Gemengde Zangvereeniging Soli Deo Glo ria hem mondeling heeft verzocht her ziening te vragen van de beslissing Qfl" 'trent het gebruik van de verplaatsbare muziektent dd4 Juli j.1. De SecretaH deelt mede, dat het Bestuur der Zan&v-6r eeniging bereid is twee vaklieden ter schikking te stellen voor het afbrelcem lopbouwen en vervoeren van de tent wanne de gemeente ook twee vaklieden ter be schikking stelt.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 457