Volg- num- Afzender of voorsteller j Datum mer Korte inhoud 903 9O9 910 911 Voorzitter Voorzitter N.V.Provinciale Utrechtsche Elec- trioiteits My. Corxiissie Grondbe-| dri j f stelt aan de orde de vaststelling van dM)e ontvx [ontwerp voordracht naar aanleiding van Rteld oc Ihet voorstel van drie raadsledeh om te geraken tot de keuze van een derden Tet-I houder. Wethouder Lodeesen verklaart zil tegen de aanvulling van het College roet een derden Wethouder en wenscht in dea? tot de minderheid der vergadering te te-| hooren brengt opnieuw in behandeling het ontnd besluit tot het vormen van een stichting voor de exploitatie van het Soester Ha- tuurbad. De Secretaris en het hoofd derI Afdeeling Financiën hebben op verzoek val het College hun zienswijze over het ont-f werp van den Voorzitter in een rapport samengesteld verzoekt een zakelijkrecht te verleenenBeslotei op een strook grond langs de De BeaufortMrecht c< laan, waarin kabels gelegd zullen wordefl geeft de volgende adviezen inzake ruilirj en verkoop van grond alsmede verhuur ei gendom. Ie. ruiling van grond net H.Hornsveld, perceel sectie H.no.4900 gemeentegrond groot 499,20 lr2 tegen een gedeelte vin het oerceel sectie H.no.^Oll groot 455i? 112. 2e. verhuur van het perceel Birkstroat aan H'.Kinderdijk, ingaande 1 September j £t S 3e. verkoop grond aan de Rubenslaan hoe;-'| Spoorstraat aan P.Man voor f.4,-- per Mi imet voorstel geen ontheffing art. 15 verleenen 4e. ruiling van grond met Jhr. van den Brandeler alhier perceel gedeelte sectie C.no.68l gemeentegrond groot 325 ^2 te" gen gedeelte perceel C.uo.1634 groot jr ;M2 net voorstel bijbetaling door van d6K Brandeler van f.1,-- per M2 of f.325»" 5e. nader advies tot verkoop van grond aan J.G.Vijnands perceel sectie C.no.hil groot 2°°0 112 tegen f.2,50 Per ï£2. t

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 459