95 Volg- num- Afzender of voorsteller mer Korte inhoud 87 88 89 90 Min. van Economi- 16-1-'55 sche Zaken en Arb. Doet mededeeling van het bedrag, dat door de Nederl. Varkenscentrale aan den Rijks- of gera. keuringsdienst zal wor den uitgekeerd ter bestrijding van de kosten, voortvloeiende uit de Crisis- Varkenswet 1952 Afd. Soest der Ned. Vereeniging "E.H.B.0." 14-1-55 zendt verslagen over het vereenigings- jaar September 195*1 September 1952 Techn. Ambt. O.W. 16-1-'55 CG. Jv.Heyst 91 jTeclin. Ambt. 0 92 Directie Staats- boschbeheer N.van Dijk Soest zendt een ontwerp-plan tot verbouw der cellen terzijde van het Raadhuis tot ga rage,waarvan de kosten worden geraamd op f.200.=-*-De commissie Openbare Werken kan zich met dit plan vereenigen. 11-1-'55 verzoekt in verband met het bepaalde bij art.10 van het ambtenaren-reglement zijn aanstelling als opzichter-teekenaa ïpet 1 jaar te verlengenZijn tijdelijk idier.stverband loopt op 1 februari a.s. af. De commissie openbare werken advi seert niet op het verzoek in te gaanfah met van Heyst een arbeidsovereenkomst naar Burgerlijk Recht aan te gaan tot 1 Augustus 1955- 16-1-'55 adviseert na de gehouden openbare in schrijving de levering van benzine voor het jaar 1955 °P "te dragen aan den heer G.G.J.Alblas,zulks overeenkomstig diens aanbieding. De Commissie Openbare Werke kan zich met dit advies vereenigen. 1-12-1952 zendt rapport omtrent dunning laanbe plantingen .De technisch Ambtenaar belas met de leiding van openbare werken brengt hieromtrent advies uit bij schri ven dd. 28 December j.l.No.58. De Commissie openbare werken kan zich met dit advies vereenigen. 29-12-'52 Verzoekt verbetering van den Noorderwe De technisch ambtenaar belast met de leiding van Openbare Werken deelt mede dat zoo spoedig mogelijk eenige verbe tering aangebracht zal worden door egaij Rseering en aanbrenging van een laagje verhardingsmateriaal. De commissie Opeill bare Werken kan zich hiermede vereer;^

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 45