Volg- num- Afzender of voorsteller Da turn mer Korte inhoud 914 915 916 J.C.Geervliet Badmeester "bij heli Soester Natuurbad Voorzitter. Techn.Ambten. bij Openbare Verken. 917 N.V. Gekro De struetiebedrijf Overschie 913 Gedeputeerde Stnte ti. 919 Techn. Aj^bt. bij Openbare Verken. iverzoekt het salaris van de assistenten Timmermans en Scheltens te vallen ver hoog en tot resp. f.25»-- voor gehuwden' en f.23»-- voor ongehuwden, zulks in tè| band met de plichtsgetrouwheid en betref kelijk grooto verantwoordelijkheid van genoemde heeren. Voorts wordt opgemerktl dat een verhöoging, in verband met de larissen van de garderobe-bedienden zeeil zeker te billijken i: brengt in behandeling het door den "laadI in zijne vergadering van 12 Juli I9331| nomen besluit dd. 22 Mei inzake wijziging van lat 1933 vastgesteld reglement voor de zweminrichting Soester natuurtaf w de Duinen zendt een berekening van kosten omtrent verbetering van den Verlengde Postweg, jdeelt mede dat zij haar plan tot het oi-l ganiseeren van een ophaaldienst voor hel Gooi voorloopig even heeft moeten op3Cho| ten omdat de Gemeenten in het algeneen jeen afwachtende houding aannemen, zoolani lie hangende destructor-kwestie nog niet] door de Staten-Generaal is behandeld, behandeling dezer aangelegenheid door del Staten-Generaal zal zij zich opnieuw rae| de gemeenten in het Gooi in verbinding stellen. vragen het verzoek van 12 Mei j.1. Ie 'I no. 293a inzake sluiting van den eigen lijken rijweg voor wielrijders in te tre| ken, daar hun is gebleken, dat het rij wielpad niet aan de normale eisohen vol* {loet. adviseert gunstig te beschikken op een mondeling verzoek van W.Hilhorst, Bergstraat 10, om een voor zijn huis staanden boon te verwijderen, onder te/'' ling dat door hem een bedrag van f in de gemeentekas wordt gestort voor aA planting van een nieuwen boom in het a-s; najaar op een afstand van 1 Meter uit-'16, inrijhek.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 465