//Ulori B&ESILIISSIIINIG INfë>. ■esloten wordt, het salaris voor de assistenten te wij-- LjL .ês sistentej^c.gn met ingang van 28 Juli j 1. in dier voege, dat ge- \il' len ver- gehuwden lies in Y{] en betre heid van opgemerkt met de g enden zee; I zag en -u0- 'lU-Le assistenten ontvangen f.25»-- en ongehuwde aBsis- yV> k ;en f.2j,-- per week. Deze "beslissing, alsmede de */f [reeds toegepaste loonverhoogingen door den Raad te la- Iten bekrachtigen. De verhoogde loonen kunnen inmiddels kprden uitbetaald. Deze beslissing aen den Badmeester L den Leider van het Natuurbad ter kennis te brengen. den Haai 1933 51 van hüt glemert natuural n omtrent ?ostweg, )t het or t voor het ;en op echo tig ene en ;nzoolan nog niet tndeld. Na .d door de inieuw met •binding 1Ie sn eigen- in te tre het rij" chen vol op een tLange huis nder be;)3 n f.Er voor aa"' n het a«s er uit h® Iscsloten wordt te stellen ge gevoegd. dan Raad een wijziging van het reglement conform het ontwerp hiernevens als bij- lesloten wordt aan den Tecnnisch Ambtenaar Openbare "^er en inlichtingen te vragen omtrent het verschil van de baten van verharding van den hoofdweg en den zijweg tsmede te verzoeken het resultaat van de onderhandelinJ en net de grondeigenaren-mede te deelen. lotif icatie 1/ lesloten wordt het verzoek aan de Gedeputeerde Staten ericht in te trekken en van dit besluit het College lededeeling te doen. Voorts wordt besloten aan den Tech- msch Ambtenaar bij Openbare Verken op te dragen een be pooting van kosten in te dienen voor het maken van een Ijwielpad van deugdelijke constructie. Tot verwijdering van den boom wordt besloten onder be- jrr- 0 b 1 uen ooor::1 worau oesioten onde: 1 r'6 ^c'*n storting van f.5»-- in de gemeentekas. v-' ivW.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 466