num- Afzender of voorsteller Korte Datum mer 921 922 9^3 924 Gentr«Transport Arbeidersbond. Voorzitter. Gemeentesecretari Geneentesecretari C. Üssebaar. Belvedereweg 3 Soest. verzoekt alsnoa uitbetaling van steur, aan een tweetal leden die overkwamen <j den Chr. LandarbeidersbondTusschen dl ze beide bonden was verschil van meenil over datum rechtmatige overgang. biedt na overleg met den Wethouder vanI Financiën een door hem ontworpen veror dening aan op de heffing eener aanlegt lasting ex art. 280 der gemeentewet, al mede een besluit tot wijziging van de verordening op de heffing der straatte-l lasting deelt mede, dat de pachter van de rij- wielstalling conform het voorstel van Burgemeester en Wethouders bereid is, zelf voor een overdekking van de rijw Ier. bij regen te zullen zorgen, alsmede zelf een lichtpunt op het parkeerterrei te zullen aanleggen wanneer de gemeente hem voor het badseizoen 1933 en bedrag van f.100,-- ineens uitbetaalt. vestigt er de aandacht van de vergader!! op dat de werkzaamheden 00 de afdeelingl Financiën door allerlei omstandigheden zoodanig vermeerderen dat in velerlei opzicht, doch vooral bij de begrooting en rekening niet aan de wettelijke ter mijn gehouden kan worden. Een algeheelej voorziening van den bekenden achterstanf ware zeer gewenscht in het belang der administratie. Spreker brengt dit te zijner verantwoording bij voor het College deelt mede dat het pompwater bij zijn woning voor huiselijk gebruik ongeschild ;is, hetgeen naar zijn oordeel veroorzasj is door het zakwater van het kerkhof den KostverlorenwegIn verband hierme-| de verzoekt hij aansluiting van zijn ?e| ceel op de waterleiding voor gemeente- jrekening, aangezien hij ook niet bij I machte is de hooge kosten van aansluip te betalen. "De N.V. Arnhemsche Waterig' ding Maatschappij doet bij schrijven dj 1 Aug. j.1. no. III-2-3/3285 een kusteE' berekening toekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 467