BESLISSING Afdeeling en N o. nmerkingen ■olgens mededeeling van Wethouder Lodeesen is tusschen [p,ide bonden overeenstemming bereikt en bestaat naar ,s Zj Jiens oordeel tegen inwilliging van het verzoek geeh be- snaar. Besloten wordt het verzoek in te willigen. lesloten wordt beide verordeningen te stellen in handen [er leden van de Belasting Commissie ter behandeling in, |en later door den Voorzitter der Commissie bijeen te r*G roeoen vergadering. (esloten wordt den pachter Voskuilen te berichten, dat e gemeente hen f.100,-- zal betalen in de door hem te laken kosten van overdekking van de rijwielen bij regen n het maken van een lichtpunt, zoodra gebleken is, dat oor de overdekking van twee rijwielrekKen over de vol-: e breedte van het terrein is zorg gedragen en het licht- unt is aangebracht. e vergadering is van gevoelen, dat geen voorzieningen oodig zijn. -t resultaat van het onderzoek van het drinkwater uit pomp waartoe reeds oodracht is gegeven zal worden af- :wacht.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 468