jrJn BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen Besloten wordt, dat het door de Varkenscentrale uit te keeren bedrag nog niet onder het personeel van den Keu- ringsdienst mag worden verdeelddoch dat uit moet wor-^ den gestort bij den Gemeenteontvanger, teneinde na ver loop van een half jaar aan het -'an aanwezige bedrag als extra vergoeding voor het personeel een bestemming te geven. Hiervan mededeeling te doen aan het hoofd van den Keuringsdienst, onder toezending ter kennisneming van nevensstaand schrijven van den Minister en aan den Gemeenteontvanger De verslagen zullen den Raad ter kennisneming worden Ij aangeboden. Besloten wordt den Raad het benoodigde crediet te vragen. Ji. Besloten wordt conform het advies der commissie Besloten wordt de levering van benzine voor 1935 ten \J> cJu.. behoeve der gemeente op te dragen aan den heer ENG. J.Alblasalhier zulks overeenkomstig zijn prijsopgave. Het benoodigde crediet,ten behoeve van het dunnen der laanbeplanting zal den Raad worden aangevraagd. BesL oten wordt adressant te berichten conform het cJjl, rapport van den technisch ambtenaarbelast met de lei-, (V/a- ding van openbare werken.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 46