73/5- Afzender ot voorsteller Korte Datum num mer 925 926 927 92S 929 930 931 S.Heupers, Agent van Politie,5oest« Techn. Ambtenaar Openbare "'erken. Gemeenteseeretari Jan van Heiningen Oliefabriek Zaan dam Gemeente-Ontvangerl. Techn.Ambtenaar Bouw-en Woningtoe zicht J.de Vries. Tehuis voor Militairen. Hoo^t 50 3oester- berg. verzoekt het politiecorps dezelfde recfe ten toe te- kennen ten aanzien van de te- taling van de abonnementen Natuurbad n,i f.2,50 Per abonnement. deelt mede dat aan de ÏT.V. Intercodan tl Amsterdam kan morden uitbetaald het be-T drag der aannemingssom negens leverantij van hoogovenslakken volgens bestek r.o.j dienstjaar 1932 ad f.8142,-- vermeerderj met extra leverantie, zijnde 279,71113 ja f.3,5A per H3 is f.990,17» in totral de somma van f.9132,17. jzendt declaraties tot een bedrag van f.279,04 wegens bij voorschot gedane uit igaven ten behoeve van de gemeente over jde maanden Jan. t/m Juli 1933» .verzoekt teruggave van twee oliesp arap-| jouraten, afkomstig van de Nederlandsche jOmnibus en Transport Maatschappij apparaten bij de pi meente in gebruik zijn en eigendon zijn van adressant. Te Technisch Ambten' ar b last met de leiding vnn Openbare 'Verken 1 jbrengt hieromtrent rapport uit bij -Tal 'ven dd. 5 Juli j.1. no, 'legt over een staat van niet invordei%i gebleken posten, voorzien van de desbe treffende justificatoire bescheiden. biedt ter behandeling aan eenige verzoe-j ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. verzoekt toestemming tot het houden van jeen collecte ten bate van den Hed. MilM jtairen Bond in October I933. De Inspec- Lseert de toestem de gewone voorwaarden te ver* teur van Politie ac ming onder jleenen 1

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 471