Volg- num- Afzender of voorsteller Datum mer 932 Heo Groene Kruis. 933 Techn. Ambtenaar "Bouw-en Woningtoe zicht 934 935 Centrale Transport arbeiders Bond afd Soest J.V. M Gekro estructiebedrijf Overschi e Korte inhoud iverzoekt toestemming tot het houden vanl een collecte (speldjesdag) op 22 Aug. 1933 fCe Inspecteur van Politie advisej de toestemming onder de gewone ♦öorwaal den te verleenen. deelt mede, dat er tusschen de oorsproiJ kelijke kaarten van de verschillende coj plexen en de nieuwe kadasterbladen een zoo groot verschil bestaat, dat zonder jhet vervaardigen van geheel nieuwe con-l jplexkaarten van een behoorlijke uitvoe>| ring van de opdracht tot het geven van een nauwkeurige omschrijving van de als natuurreservaat naar den algemeenen jiienst over te boeken terreinen van het grondbedrijf, geen sprake kan zijn. Verzoekt te willen bevorderen dat bij jaet lossen van materialen alleen inwoner1 van Soest zullen worden tewerk gesteld. Heelt mede dat zij haar clan tot het or- ^aniseeren van een ophaaldienst ven-" hst Gooi voorloopig even heeft moeten 00- jsehorten omdat de Gemeenten in het fge iieen een afwachtende houding aannemen, zoolang de hangende destructorkwestie no niet door de Staten-Genere01 is behandel: Ha behandeling dezer aangelegenheid door de Staten-Generaal zal zij zich opnieui met de gemeenten in het r-ooi in verbin ding stellen. )p grom Peclinis< fcieer no< tenaar 1 kilheid Ie bericl gouden. leven lesloten jf ohtei Bstruct: Sv onwel ie klein< ben

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 473