F i* 936 937 938 939 ïum- mer 940 941 942 943 944 Afzender of voorstelier Datu Kort inhoud ?echn. Ambtenaar kenbare Werken. foorzitter fechn. Arno te naar iouw- en Woning toezicht roorzitter foningstichting 'Ons Belang"te umersf oort 9 Aug. 19331 Zendt een nader rapport omtrent de gUn. ning van den aanleg van een rijwiel^ over het Heezersooor. 1 Stelt voor van gemeentewege een zilve- j ren medaille ter "beschikking te stelle® van de Vereeniging E.S.V.A.C. voor een 1 te houden eere-wedstrijd op 20 Aug. o,$, ter gelegenheid van het 10-jarig bestas j dier vereeniging. 14 Aug. 19331 Zendt een model-advertentie betreffend) oproeping van een bouwkundig opzichter] bij zijn dienst. Stelt aan de ordel^van behandeling het [door den raad ter afdoening in handen van 3. en Wgestelde adres van T'ej. H| van Staveren, verloskundige te Zeistin; zake verleende verloskundige hulp "bij Mej. "Rietveld te Soesterberg. Mr t Juli •/20/ j/ Zendt jaarstukken van het te Soesterber; 1933 geëxploiteerd woningcomplex over 1932» l 5. en van Strijqil Aug. 1933 Verzoexen adhaesie te betuigen aan een schrijven van hun College, gericht tot den Directeur-Generaal van inzaxe de verstrekking van gegevens de Statistie; statistische; t.J.D.van Dort Aug, I9^p Vraagt vrij reizen voor zijn zoontje Gijsbertus naar de U.L.O. school te Zeis1 e c hnAmb t e na ar )penbare 7/erken 'echn - en Ambtenaar '/V. - toezicht |i4 Aug. 1933: Deelt mede dat een 4-tal arbeiders die door Kaatschappelijk Hulpbetoon naar 0.1 waren verwezen zich aan verregaande lui heid hebben schuldig gemaakt en verzoek' deze arbeiders geen werk meer te geven, LI Aug. 19331 A.dviseert 00 grond van het bepaalde in ;art. 14, sublll, 2e alinea, der Bouwvei' ordening ontheffing te verleenen aan ie Vereeniging voor Dierenbescherming te j Soest tot den bouw van een asyl aan de Eerd. Huycklaan 00 het perceel Sectie Ho. 1819. 'oiy- im

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 477