0^ BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen {et "besluit dd. 23 Juli j.1. 02.1 het itétk te gunnen aan r.?.van Burgstede voor de som van f. JQQ.- wordt gehand- iafd op grond van de omstandigheid dat gevreesd wordt iat de laagste inschrijver H.JCraaij niet in staat zal ïijn het werk uit te voeren en zijn verplichtingen na té tomen. i,ldus wordt "besloten. IA ■et de ontwero-advertentie kan de vergadering zich ver- 9 f* eenigen. De "benoeming zal tijdelijk zij^n, n.1. voor 3 Ijsmanden. Sollicitaties in te zenden vóór 26 Aug. a.s. OfL Besloten wordt bij Dr. C'Breen oj betaling der nota aan ui Jej. var, Staveren aan te dringen. Kt Soesterberl fennisgenonen n aan een I Besloten wordt het schrijven te deponeeren. richt tot Statistiei atistisdiel zoontje ■esloten wordt afwijzend op het verzoek te beschikken, W* u,U ,:-5i "f - --mde verplichte uitgaven reeds zoo groot zijn, L A dat geen onverplichte worden gedaan. Den Techn. Ambtenaar van O.W. wordt opgedragen in der^e lijke voorkomende gevallen de arbeiders onmiddellijk te schorsen. ledoelde ontheffing wordt verleend. V' M u

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 478