Korte inhoud Afzender of voorsteller i Datum num mer 94 Commissie Openbare 20-1-'35 deelt mede kennis genomen te hebben Notif Werken 95 W.TJacobs Soesterbstraat 87 5-1-55 96 A. Kramer |28-12-'32 van het schrijven van de 0,B.I.M. dd. 6 December 1952verzoekende een onderzot! te willen instellen verband houdende-met eenige uit latingen, i.z. levering van b er.- zine enz.,het daarop betrekking hebbend;' rapport van den techn.ambt.van O.W. dd. 28 December 1952 No.4^81 en van het ant woord van B.en W.aan de O.B.I.M. dd. 16 Januari j.l.en acht een nader ondersoek omtrent deze aangelegenheid onnoodig. verzoekt restitutie van door hem in 1951 betaald schoolgeld over het tijd vak van 1 Jan.t/m Maartaangezien zijn zoontje gedurende dien tijd de school wegens ziekte niet heeft kunnen bezoeken. Een verklaring van het hoofd [der school wordt mede overgelegd. verzoekt uitbetaling van zijn schor- s ingsdag. Beslc te win bes] het ad\ leidir 5/66. i I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 47