Volg- num- Afzender of voorstelier mer Datum Korte inhoud 94-8 0 .WJSchlenKer As aura.deur Amsterdam. 949 Inspecteur Volks gezondheid Dr. de FouwAmsterdam. 950 Afd. Financiën. 951 J.H.Baak. Beuken laan l8a Soest. 952 W .A.Hilhorst. Lange Bergstraat 7 Soest. maakt een offerte voor de stormschade zekering van de tot het Soester Natuur bad behoorende opstallen. zendt om advies een tot den Minister Sociale Zaken door N.van Dijk gezonden klacht inzake verontreiniging van het drinkwater in de sloot langs den Hoorde weg voor zijn vee. Be Technisch Ambte naar van Bouw- en Woningtoezicht brengt hieromtrent rapport bij schrijven dd, 10 Augustus j.1. no. 12/14. verzoekt te mogen vernemen of de kosten van onderhoud der ambtswoningen van g meentepfrsoneelaangegeven op de bijbe hoorende nota's, ten laste van de gemee te kunnen worden genomen, zooals door Openbare Werken wordt geadviseerd. vraagt vergunning tot uitbreiding der staande brood- en banketbakkerij door V plaatsing van een dëegkneedmachinege dreven wordende door ten electromotor van 2 P.K. op en in het perceel kadas traal bekend in Sectie 0. no. 3^91» gen aan de Beukenlaan l8a. Be Hoofdin specteur van den Arbeid, Hoofd van het 4e district der Arbeidsinspectie deelt bij schrijven dd. 14 Augustus j.1. no> 7057/239 mede dat het hem ter kennisnet.' toegezonden ontwerp van de te verleenen vergunning geen wijziging behoeft om naleving van de eischen, gesteld krach tens de Hinderwet, niet onmogelijk te" ken. verzoekt ontheffing van het bepaalde h artikel 13 der Bouwverordening, ten te- hoeve van den bouw van een woonhuis aat de Mar ia straat kadastraal bekend geiaee# te Soest, in sectie H. 5393 en tot een afstand van 3»5° u^'t de ac5:lter!!( afscheiding. Be Technisch Ambtenaar, last met de leiding van Bouw- en '"oni^ toezicht adviseert de gevraagde onthe1' fing te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 483