953 954 955 956 Techn. Ambtenaar Bouw-en Woningtoe zicht. 3e Afdeeling. afd.Huis ter Heide y/h Centraal Ge nootschap voor kirj- derherst.en vacantie* kolonies te Soes-j terberg. j J.L.van der Lichte e.a. bewoners van de Nieuwesteeg. 957 Gedeputeerde Staten. biedt ter behandeling aan eenige verzoe ken om bouwvergunning vergezeld van de noodige teekeningen en adviezen. brengt in herinnering dat de verorden^, gen op de heffing en invordering van schoolgelden opnieuw moeten worden vast gesteld, aangezien de heff ingsverordenii slechts tot op 1 April 1934 is goedge keurd. verzoekt ingevolge de bepalingen der vei ordening op het verleenen van bijdragen in de kosten van uitzending en verplegii van kinderen in Gezondheids- en Vacantii kolonies, enz. eene bijdrage uit de g meentekas t/b van F.B.H.Heuvingh, wonen de te Soesterberg, Verl. Postweg 9. ielet op i igustus ^9/1811 [eenen der ,08. 1/765 et advies verzoeken den naam "Nieuwesteeg" te lat, vervallen, en daarvoor in de plaats te stellen een anderen naam, b.v. Torenlaai Zuiderlaan of Naaldlaan. -Ge Intendant vs het Particulier Paleis en Domein Soest* dijk deelt mede dat H. M. de Koningin Moeder zich kan vereenigen met de Nieuw 3teeg den naam te geven van Torenlaai zenden om advies een request van de hes- ren K. Lodeesen en H.J. Gasille, resp. Wethouder en lid van den Raad dezer ge meente verzoekende niet goed te keuren het raadsbesluit dd. 10 Augustus j.1# tot aanvulling van het aantal Wethouders door benoeming van een derden Wethouder ie3loten w lan den In ran "Nieuw kollege be listratie, aarn ook laad in ov .n de bena ïog «orden ig te ver liet bezwa «eg, voor lillen gev iet door d •edeputeer

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 485