ge ver20e i van de n. erordenij, ng van rden vast. srerordenii goedge- BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen 3n der vei Dij dragen verplegii i Vacantii Lt de ge- ;h, wonen, ig 9» lesloten wordt een "bijdrage te verleenen van f. 14,--. S" te lati .aats te Torenlaai pendant V! .n Soest- rningin- de Nieuw 'orenlaai ,n de he« f resp. .ezer ge- i keuren .8 J.l. e thoudets 'ethouder. Gelet op het schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 15 hgustus 1933» Ie afd. nos. 294l/l8l3, 2940/l§l2 en 'f 939/18H, waardij toestemming wordt gegeven tot het ver eenen der bouwvergunningwordt besloten de aanvragen tos. 1/7^5» l/76l en I/764 in te willigen. et advies der Belastingcommissie zal worden ingewonnen. U2 V l/zj ian den Intendant mede te deelen dat een naamsverandering »n "Nieuwesteeg" in "Torenlaan" naar de meening van het ollege bezwaren oplevert voornamelijk voor de postadmi- listratie, daar de aansluitende weg onder de gemeente aarn ook Torenlaan is genaamd. Alhoewel het College den had in overweging zal geven geen verandering te brengen: n de benaming van de Nieuwesteeg, zal den Intendant als- ïog worden verzocht aan H. M. de Koningin-Moeder eerbie- ig te verzoeken wel te willen mededeelen of H. M. al dan liet bezwaren heeft tegen een andere naamgeving aan dien «eg, voor het geval de Raad daaraan een anderen naam zou •illen geven. fet door den Voorzitter opgestelde concept-antwoord aan Z* ■edeputeerde Staten wordt goedgeKeimd, A. 1.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 486