Afzender of voorsteller Datum num mer Het bestuur van Maatschappelijk HulpbJ toon bestaande uit de leden P.A.Endend waarn. Voorzitter, Mevr. R.v.d.Broek-?! kerk, Mej .M.A.VermaasD.v.d.Broek,J.jJ v.d.Berg, A.legemaat, E .Posthumus en Bossert, Secretaris, komt ter vergader! Me heer Endendijk deelt mede dat MaaJ schappelijk Hulpbetoon een bespreking! ;het College heeft aangevraagd in verba! met de omstandigheid dat door de onder! steunden aangedrongen wordt op een hoogl re uitkeering. Een steun van f.2,50 per| dag gedurende 4 dagen per week wordt die menschen te gering geacht, terwijl) ook bezwaren maken om daarvoor te rnoetel werken, aangezien het werk eigenlij kali minderwaardig werk is te beschouwen, Zil willen liever productief werk verrichte! tegen hooger loon. De heer Bossert licht nader toe dat door de plaatselijke afdeelingen van dei Alg. Ned. Bouwvakarbeidersbond en den Christelijken Bouwarbeidersbond aangedri gen wordt op meer steun en geen tewerk-f stelling voor de georganiseerde arbeidej Het werk, wat verricht moet worden, be schouwt men als minderwaardig werk. Deal organisaties beroepen zich op het gezegl van de beide Wethouders, dat de georgan| seerden niet behoeven te werken. Wethouder Lodeesen is er principieel niet op tegen dat de menschen voor hun ondersteuning moeten werken. Voor Open! re Werken is het evenwel een groot bezfl om 140 man te moeten plaatsen, zooals thans het geval is. Spreker zou daar g ne eenige verandering in aangebracht zi| en wel zoodanig dat men de eene week o 70 man tewerk stelt en in de volgende «1 de overige 60 a 70 man, en zoo vervolg! Openbare Werken wordt dan niet overladej want het is nu zeer moeilijk om werk voi| die menschen te vinden. De Voorzitter meent dat het hier om! principe gaat. Wil men de menschen l&te1 werken of niet. Spreker vraagt den Wet houder of inderdaad door de beide Wethoi ders is toegezegd dat de ge organiseerden] ondersteuning zouden verkrijgen zonder daarvoor tewerk gesteld te worden. Wethouder lodeesen zegt dat over deze aangelegenheid wel besprekingen zijn ge' voerddoch naar Sprekers weten is een absolute toezegging, als door den Voorz| ter genoemd, niet gedaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 489