Volg num mer Afzender of voorstelier Datum Korte innou De Voorzitter zegt dat den Raad zee Izeker een verhoogd crediet zal worden aangevraagd wanneer zulks noodig is. S} ker vraagt of het niet mogelijk is een nauwkeuriger onderzoek in te stellen trent de armlastigen. Zoo zullen er schen zijn, die werkelijk verdienen Holpen te worden, terwijl er weer mei ge. andej of minder verdienen geht Op deze manier zou meni hetere regeling kunnen 'zijn, die niet g>en te worden, schien nog een krijgen. De heer Legemaat en eenige andere iden deelen mede dat alle aanvragen zoo nauwkeurig mogelijk worden behandeld, dat Maatschappelijk Hulpbetoon zoo zuitj mogelijk met de gelden omspringt. De heer van den Broek kan zich wel met de gedachte van Wethouder Lodeesen vereenigen dat de menschen om beurten t werk worden gesteld. Spreker voelt er o wel voor om eenig onderscheid te maken tusschen georganiseerden en ongeorganij den. De Voorzitter zegt dat Maatschappel Hulpbetoon de ondersteunden dan op een jlijst zou kunnen zetten en de Wethouder zou dan kunnen beoordeelen welke menself wekelijks tewerk gesteld worden. De heer Bossert vraagt tenslotte of Maatschappelijk Hulpbetoon op de medene king van B. en W. mag rekenen inzake ve hooging van crediet. De Voorzitter zegt dat Maatschappel Hulpbetoon zich te dezer zake met opga' van redenen schriftelijk tot B. en dient te wenden. B. en Wzijn dan ter! om den Raad het voorstel te doen tot cr dietverhooging 0|

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 493