mer 959 üed. Staten, 960 jVoorzitter, 961 962 Ver. tot versprei ding v.d.Heilige Schrift. Soester Vrijwilli ge Reddingsbrigade. 963 964 N.V.Arnhemsche Wa terleiding Maat schappij Utrecht. Teohn. Ambtenaar Ooenbare Werken. zenden om advies een adres van den helpet °P£e£ C. Haver met betrekking tot het toege.P stane crediet ad. f.4000,-- voor afmer. king van het nieuwe uitbreidingsplan, deelt mede dat H. van den Sijnden, mom de Spoorstraat 26 alhier mondeling heef gevraagd of het aan de gemeente toebe hoorende perceel Steenhofstraat 6 te huur is wanneer daarin een bedrijf word gevestigd, n.1. plaatsing van handmach; nes voor de vervaardiging van reclamep] ten en drukwerk. verzoekt toestemming tot het houden vai een collecte op 25 October 1933- De In specteur van Politie adviseert tot niet inwilliging van het verzoen. verzoekt een subsidie van de gemeente groot f. 100,-- teneinde oefenmateriaal verbandmiddelen en lokaalhuur te kunneal [bekostigen. ealoten [at het p esloten ecte te ipecteur ngezien 3Ubsid jemeenteb ij ke sub oor te s Iting 1934 deelt mede dat de kosten van het graaf-gedoelde werk in den ITieuweweg voor het leggen en z van een gedeelte nieuwen kabel, hebbenBoegen enz bedragen f. 137,13. brengt een nader raooort uit omtrent de| toepassing van de ,,Oms"puttenzullen ter aanvulling van zijn rapport dd. 1 Mei j.1. no. 640 inhoudende een adviej op het verzoek van H. van Sitter e.a, of aansluiting van hunne perceelen op het gemeenteriool enz. ntrent d Jenbare B. en W, 1 'al niet i toegepast* fegeling 'oor trot' ten zelf 1 pon, of d< [enden de [estort. 'erceelen [&t> waar Üet voldi Jlaatsing |sluiting lezien bec l'oor den

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 497