BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen .ri den he«>|5et opgestelde concept-antwoord wordt goedgekeurd. Let toege.n ■oor afvieij ngsnlan, nden, woJ&?sl°ten ^or<i^ den heer van den Eijnden mede te deel en eling hee»at Perceel alleen als woonhuis te huur is. te toebe- at 6 te drijf woril handrnachl reclamepl Besloten wordt geen toestemming tot het houden der col- 3i fecte te verleenen op grond van het advies van den In- jecteur van Politie.; jlangezien destijds door den Raad in principe besloten is subsidies alleen toe te staan bij de vaststelling der leraeentebegrooting en alzoo tusschentijds geen belang- "V*3 rijke subsidies te verleenen, wordt besloten den Raad L roor te stellen dit adres te behandelen bij de begroo ting 1934. Hiervan mededeeling te doen aan adressante. Bedoelde kosten worden voor rekening der gemeente geno- neu, en zullen bestreden worden uit den post Onderhoud \/t/ J/ pegen enz." /aL> 0 atrent deze aangelegenheid zal het advies der Commissie 1ua |0pf)nbare berken worden ingewonnen met de mededeeling van P* en i. dat dit College van oordeel is, dat in dit ge- l&l niet afgeweken moet worden van de sinds enkele jaren loegepaste regeling inzake trottoiraanleg, volgens welke regeling door belanghebbenden gratis grond wordt afgestaan roor trottoiraanleg, en het trottoir door belanghebben- j len zelf wordt aangelegd tegen storting eener waarborg som, of door de gemeente wordt aangelegd nadat belangheb- senden de verschuldigde kosten in de gemeentekas hebben lèstort. Ten aanzien van het verzoek tot aansluiting derl 'erceelen op het gemeente-riool is het College van oorde,el waar het afvalwater en de faecaliën der perceelen •het voldoende gereinigd kunnen worden-, ook niet door iPlaat sing van een septic-tank of een "OmsMput, geen aan- uiting op het gemeente-riool moet worden toegestaan aan 8^ien bedoeld riool momenteel niet bestemd kan worden or den afvoer van dergelijke stoffen. cl O WW** V V W WW' *4" Wi V UA4 VWAU M V V Liu-ii

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 498