Volg- rtum- Afzender of voorsteller Korte Datum mer 965 966 Techn. Ambtenaar Openbare Werken. Bestuur der Ver. "Een School met den Bijbel" te Soest. zendt kostenberekening omtrent verbete. ring van de Wijnand Toplaan en den Kl&i waterweg. vertegenwoordigd door de heeren Ds. E. Groeneveld en P. Beekman komt ter verg| dering voor het plegen van overleg om trent de aanvrage van het Schoolbestuia om medewerking te verleenen tot de ting van een zesde leslokaal aan <;e School aan den Driehoeksweg. De Voorziil ter van het Schoolbestuur, Ds. Groene- Iveld, wijst er op dat de groei der sela elk jaar een 25-ta.l leerlingen bedraag| en dat de Inspecteur van het Lager wijs aandringt op den bouw van een zes| lokaal. Door het Schoolbestuur wordt evenwel toegegeven dat het zesde lokaal thans nog niet noodzaicelijk is, dochi bij een plotselinge toename van het ai tal leerlingen moeilijkheden zijn te vreezen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 499