Uit, lof een >nclu- .j door it ook van >ezeg- jen R.K. de lei- in brengt ven dd. in B.en i9 inza- ;oe te 'ische in Ooest-v in de ïeester en >t. zakeiti Grond- rasbe- iurings- BESLISSING Afdeeling en Nc Aanmerkinger ÏJotif i cati e. r JU. V Wi. Aan het Kerkbestuur mede te deelen dat het college be reid is een straatlamp aan de Korte Kerkstraat aan te brengen indien per jaar f 25*- in de gemeentekas wordt gestort. VcJoL. besloten wordt het Bestuur mede te deelen, dat de admi- «histratie en algemeene kosten voor 1933 slechts kunnen worden goedgekeurd tot f 7,5° Per woning. Mitsdien zal /fto. het Bestuur worden opgedragen de kosten tot dit bedrag terug te brengen en spoedig een raming van kosten voor 1933 bij het college in te zenden. De voorgestelde bedragen worden vastgesteld. /htA. t pi t<s De functies worden conform het voorstel vastgesteld en zullen ter openbare kennis worden gebracht. Als spreekuren bepalen de heeren leden het volgende: de Burgemeester: Iedere Woensdag van 10 tot 11 uur v.m. in het gebouw van Openbare Verken. Wethouder van Duren: lederen Vrijdag van 9 "tot 10 uur in het gemeentehuis. Wethouder Lodeesen: lederen ,,?oensdag van 7 tot 8 uur nmi. in het gebouw van Openbare Verken. iunver- :loos- -"Vu

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 4