vm. Afdeeling en No. Aanmerkingen ït ver bete. en den ftiai jet advies der Commissie Openbare V/erken zal hieromtrent jrden ingewonnen met de neaedeeling van B. en W. dat iet College van meening is dat het wenschelijk is het •apport inzake verbetering van den Klaarwaterweg tege- ijk te behandelen met de overige nog door Openbare Wer ken in te dienen rapporten inzake wegenverbetering, op at alsdan kan worden nagegaan welice wegen in de aller leste plaats voor algeheele verbetering in aanmerking ebracht kunnen worden en waarbij dan reKening gehouden 1 moeten worden raet de financiën der gemeente. j féuJiA., •en Ds. E. ter verg>| rerleg om- loolbestrai ;ot de stiel aan de De "Voorzitl 3. Groene- ii der schil »n bedraagj Lager Onda m een zes! ir wordt ;sde lokaa .s, dochi ra» het aai zijn te eenige bespreking, waarbij er op gewezen wordt dat tonder officieele zesde leerkracht geen gelden voor den jouw van een schoollokaal kunnen worden toegestaan, pordt het Schoolbestuur in overweging gegeven de aan- Tfige in te trekken. Het Schoolbestuur zou het volgend laar zich door een vervroegde inschrijving der leerlin gen tijdig op de hoogte kunnen stellen of termen aanwe- ig zijn om hot Rijk een 6e leerkracht te verzoeken, als faarna bij gunstige beschikking opnieuw een aanvrage tot; louw van een 6e leslokaal ware in te dienen.Het School bestuur zal hieromtrent nader bericht aan B. en 7. zen- In. IS cJu 1c.' 2Wp($\ /\c-

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 500