Volg- num- Afzender of voorsteller mer Datum Korte inhoud 967 968 969 97O 971 Ged. Staten, Voorzitter Afd. Financiën. "Hocares,,Bond van Hotel Café en Res tauranthouders Inspecteur van Po litie. 972 ïechn. Ambtenaar Openbare Werken. zenden om advies een tot hun College 4®* overS^ richt adres van C. Haver te Soest, verlort^^ zoekende niet goed te keuren het raadjlethouder^ besluit dd. 10 Augustus j.1. tot bepaJ van het aantal Wethouders dezer geneenPoé ;ing va op 3. lus word geeft in overweging den Raad voor te len het gemiddeld bedrag per leerling van de kosten van het onderwijs, als ij doeld in art. 101 der L.O.Wet over het| jaar 1929 vast te stellen als volgt: f .15,13 voor het gewoon lager onderwijl en f.27,89 voor uitgebreid lager ondetl wij s. uit het onderzoek betreffende de uitgel0^ bedoel keerde bedragen wegens aan arbeiders i| dienst der gemeente overkomen ongevallf is komen vast te staan dat aan P.Ï'.Roell f.2,18 en aan H.J.Ruijer f.5»90 aan lol is uitbetaald over een tijdvak dat zij look van de R.V.B. uitkeering hebben gc-L kregen. Dit bedrag behoort nog te word! lingevorderdDeze invordering kan wel licht het best geschieden wanneer "bedoel de personen in dienst der gemeente (wij Verschaffing) werkzaam zijn. verzoekt vermindering van Personeele ifï* oten w lasting voor Koffiehuizen, Restaurants,J#fler"eejS;e enz deelt mede, onder overlegging van een drietal staten vermeldende de uren, dail door het politie-personeel gedurende del maand Juni 1933 overuren zijn gemaakt en verzoekt die wel te willen uitbetalej vraagt toestemming om in verband met in zijn rapport genoemde redenen de voor de gemeente benoodigde benzine in plaaf van bij G.G.J.Alblas te mogen bestelh11 rechtstreeks bij het bijkantoor der Bat. Import-Maatschappij te Amersfoort en goed te keuren dat ook de betaling aan dit bijkantoor geschiedt. Pen Insyec blijk is feel overw papce het i raak i s petracht z lltlas inz pn, en ve Riet opent fan Alblas per Liter,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 503