'<A: b./ts-i College tot bepa; er gemeen voor te leerling js, als] over het volgt: ondermt ger onder. de uitge oeiders ir ongevalli 1 P.Ï'.Roe; ?0 aan loo ■C dat zij lebben gg. te worde kan wel leer bedoe ;ente (w joneele 3e- jtauranU van een uren, dat turende ie gemaakt uitbetalei .nd raet d« .en de vooi in plaat' besteld» r der K.''1 .er sf oort etaüng BESLISSING Afdeeiing en No. Aanmerkingen et overgelegde ontwerp*-antwoord aan Gedeputeerde Staten öëat7vJ °r*t goedgekeurd bet raadj ethouder Lodeesen wenscht aanteekening dat hij atkaht tegen be- ining van een derden Wethouder is. Ldus wordt besloten. ot bedoelde invordering wordt besloten, teiloten wordt het adres te deponeeren daar het niet Dnderteekend is 'M 3 V/6 'en Inspecteur van Politie opheldering vragen hoe 't mo- yi elijk is en om welke redenen de genoemde agenten zoo- eel overwerk hebben verricht, daar hieromtrent en in- ^/ln3o§^- »ke het in rekening brengen der overuren geen rugge- p 'praak is gehouden met den Burgemeester. «tracht zal worden in der minne de overeenkomst met j lilas inzake benzinelevering als ontbonden te beschou- 'en en verder in afwachting van een eventueele al of Wn. openbare aanbesteding de benzine direct uit de pomp F1 Alblas te doen betrekken tegen dnn prijs van 11 cent Liter. f>i ,.11 ei

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 504