Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 973 974 9 75 976 Best. T.B.C# Ver-; eeniging te Soest.! Jhr. C.H.van den Brandeler Prijzen commissie voor den Brandstof fenhandel te Soest Techn. Ambtenaar Bouw- en Woning toezicht. Korte inhoud jSioten VI verzoekt eene bijdrage uit de gemeentel kas, ad. f .195,-- t/b van D.A.van Veli en f.l6^,80 t/b van F.Preusserzulks f gevolge de bepalingen der verordening] het verleenen van bijdragen ter bestrij [ding van de T.E.C. in de gemeente Soest deelt mede, dat hij zich met de Besluip advies sing van den Raad dd. 15 dazer niet ve| eenigen kan, doch bereid is een bedragT van f200bij ruiling bij te betaleij vraagt een onderhoud in verband met del bepalingen en regelingen der Kolencoimj jtie. Bij nader schrijven van 22 Aug. deelt de Commissie mede, dat het gevra?i de onderhoud betreft de levering van [brandstoffen aan de gemeente, en viel liederen Soester Kolenhandelaar een deell van die leverantie op te dragen. Dit vtj zoek geschiedt in verband met de voor schriften der Kolenconventie in ÏTeder- land, welke conventie de prijzen van le soorten heeft vastgesteld, en geen! de Corn Hg een 0 et door h ter van me Last met dezer z r en Wet handelaren onder of boven deze vastge- stelde prijzen mag verkoopen, zoodat in| schrijven en leveren tegen den laagst mogelijken prijs eenvoudig niet meerao| [gelijk is, tenzij inferieure kwaliteit wordt geleverd van enkele mijnen, v»elke| niet door de Kolen-Conventie worden er kend. Dit heeft echter alleen betrekkii op anthraciet. De Commissie hoopt op ef welwillende medewerking van het gemeen! j bestuur biedt ter behandeling een verzoek Offi bouwvergunning, vergezeld van de noodiê teekeningen en adviezen. Gelet op 3IO/I52r- ligen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 505