Afdeeling en No. Aanmerkingen gemeente, .si0ten wordt de gevraagde bijdrage te verleenen, .van Veljj rzulks ordening i er bes tri ente Soesi de beslij. a£Vies der Commissie Grondbedrijf in te winnen, r niet verf en bedrag te betaleJ tu' :f t d. Va nd met de KolenconvJ 22 Aug. het gevraa| ing van en wel orj r een dee| eia. Dit ve| de voor in Neder- z en van ai en geen e vastge- zoodat :n| n laagst et meeri kwaliteit I nen, welke! worden er-I betrekkit! oopt op el et gemeen! in de Commissie mede te deelen dat na hare uiteenzet- een onderhoud niet noodig wordt geacht, en dat met it door haar opgemerkte rekening zal worden gehouden, irvan nededeeling doen aan den Technisch Ambtenaar .ast met de leiding van Openbare Werken met opdracht |e dezer zake voorstellen aan het College van Burgemees- ler en Wethouders te doen toekomen. zoek om .i Jelet op het advies van Bouw- en Woningtoezicht no. V de n°o -WO/152, wordt besloten de aanvrage no. I/74O in te wil ligen. Ces <V' il

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 506