5. w num- Afzender of voorsteller Datu inhouo orte mer 977 978. Directie Arnhem- sche daterleiding maatschappij Techn.Ambtenaar Openbare derken. 979.Commandant Vrijwiljr lige Brandweer te Soest. 98O.j&.J.Smit.Van Mee- fiestr.35 Soest. zendt een verklaring voor uitbetaling ITot uitbe van den eersten termijn der aanbestediMf» 83"»'*" betreffende het verbouwen der gymnast ij lokalen, enz. |iec verzoekt vergunning tot het voor hare |De vergun rekening mogen leggen van een hoofdbuijTechniscb der waterleiding in den Korte Me Inreeg vanaf het Kerkpad en in den Korte Brin| Weg tot de Hieuwesteeg. De Technisch Ambtenaar belast met de leiding van bate d'erken adviseert bij schrijven dd,| 28 Augustus j.1. no. 456 de gevraagde vergunning te verleenen onder ge gebruil kelijke voorwaarden en voorts onder de bepaling dat, indien mocht blijken dat voor een goede uitvoering der bedoelde werken, verandering in de ligging van rioleering of putten noodig is, de daarl dan verbonden werkzaamheden voor rekenil van de Maatschappij door de gemeente zu| ilen worden uitgevoerd. jbrengt advies uit omtrent de plaatsing van brandkranen op een tot stand te brei gen uitbreiding der waterleiding in den Korte Melmweg, den Korte Brinkweg en de Hieuwesteeg. :dr vraagt vergunning ingevolge de Hinderwet tot uitbreiding zijner drukkerij, gele gen aan de van 7/eedestraat. Xiet District Hoofd der Arbeidsinspectie deelt bij schrijven dd. 2J? Aug. j.1. no. 742l/2i« mede, dat het hem ter kennisneming toe gezonden ontwerp van de te verleenen W"! waardelijke vergunning geen wijziging^ hoeft om de naleving van de eischen,g«" steld krachtens de Veiligheidswet, ruét onmogelijk te maken. ^an de N. acht te 1» op den M de Brinkw 4. op de Hoorde De vergur; ontwerp-t 11 11

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 509