NOTULEN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Ajz VAN DE VERGADERING VAN DER GEMEENTE SOEST VAN 27 Januari. 1932 Tegenwoordig de Heeren Mr .G.Deketh, Bur ge me ester K. Lodeesen, Secretaris PCGro otwaarnemend Afwezig He Heer J.S.van Duren. Accoord De Wethouders, Bevat volgnummers 97 Uitgevoerd Afd. IAfd. II De Burgemeester, De Secretaris, t/m 107 Afd. IIIAfd. IV rwi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 50