Volg num mer Afzender of voorsteller Datum 981. 982. 983. 984. 986. 987. 988. Ged. Staten van Utrecht. uemeente-ontvanger Vereeniging "Het Hoogeland" te Arnhem. Maatschappelij k Hulpbetoon te Soest. 985» Ged. Staten dezer Provincie Gedeputeerde Sta ten dsr Provincie Utrecht. J.van der Kop v.ïïeedestr.30 Voorzitter. Korte inhoud ■eg ed doen ten verzoeke van den Minister van Binnenlandsche "aken een beroep op Bur- gemeester en Tethouders om te bevorderi dat-voorzoover zulks nog niet is geschj -bepalingen van gelijke strekking als die waarmede bij K.B. van 22 Mei 1933, Stbl. 294, het algemeen rijks-ambtenari reglement is aangevuld, door den raad morden vastgesteld voor de ambtenaren, aangesteld door of vanwege de gemeente en zullen gaarne voor 15 September a.g, vernemen of B.eri W. bereid zijn de tot standkoming der bedoelde bepalingen te bevorderen. doet toekomen de rekening van ontvang sten en uitgaven der gemeente over het dienstjaar 1932. verzoekt toestemming tot het houden van een speldjesdag op Zaterdag 16 Septembe i 1933. 3e Inspecteur van Politie advisee bij schrijven dd. 25 Augustus j.1. La.I |no.315/4 afwijzend op dit verzoek te be schikken. deelt mede, dat van het toegestaan kre' diet ad. f.37.400,-- thans ongeveer f.33.000,-- aan uitgaven is gemandateen terwijl aan loopende uitgaven nog plm f.1000,-- zal moeten worden voldaan. verzoeken bericht en raad te.n .aanzien van een aan hun College gericht schrij ven van H.J.Gasille lid van den raadde zer gemeente inzake het aan de financiëi le commissie opgedragen onderzoek metb trekking tot de overschrijding van het voor de stichting van het natuurbad be schikbaar gesteld krediet. esloten v lement e te de elling 2 an de rei erzoek ir ereenigir n afwijk] ie wordt en onder [en aan vu] aad worde Besloten het overg zenden om bericht een door het bestuur van den Soester Bouwkring, dd.19 Augus tus 1933 verzonden adres inzake het op dracht geven van een nieuw üitbreidings' plan aan den heer van Nes. biedt zijn tuin, alsmede zijn tuin net huis te koop aan, voor resp. f. 11.000," en f.22.500,-- stelt voor goed te keuren dat, ter ge-e genheid van de op 31 Aug.a.s. te houder kinderfeesten op het terrein der geneer te aan de Paulus Potter laan, de wegen rondom dit terrein door het feestvier" comité worden afgesloten. iet overg pordt go< Ie sloten 'itbreidi Ijldus wo] I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 511