Vu./r. cu BESLISSING Afdeeling en No. Aanmerkingen i ster van 'ep op Biir, bevorden is gesclr :king al8 ï^ei 193] - amb te flati den raad b tenaren, gemeente ember a,6i jn de tot lingen te ontvang- over het houden m 6 Septemte ie advisee j 1 Ia, zoek te b esloten wordt bedoelde aanvulling van het Ambtenaren- ellement voor te bereiden en aan Gedeputeerde Staten eie te deelen dat deze aanvulling den Raad ter vast- telling zal worden aangeboden. r'2> UT ran de reicening wordt kennis genomen. -Oeze wordt voor on- Y1 tJj,' .eraoek in handen gesteld van het Verificatiebureau der X>ó èreeniging van Nederlandsche Gemeenten. d afwijking van het advies van den Inspecteur van Poli- Jf ie wordt besloten de gevraagde toestemming te verlee- /j '/a» en onder de gebruikelijke voorwaarden. en aanvulling van het crediet met f. 10.000,-- zal den yïCtyJ lad worden aangevraagd. staan kre' geveer emandateen nog plm oldaan. ,p.ari.: «li Besloten wordt Gedeputeerde Staten te antwoorden volgens at sclirij" overgelegd ontwerp-schrijven. y en raad de ry, finanoië® y'' 'yj soek met ofl l l van het ïurbad be- t "bes«uur |Iet overgelegd ontwerp-antwoord aan Gedeputeerde Staten pjik- '19„AfTloriit «oadgekeurd. ce het op-p ibreidingsi tuin met .11.000,- esloten wordt het advies der Commissie Grondbedrijf en cv itbreidingsplan in te winnen. v/ t, l ter gele'l te houdenf er gemeen! e wegen estvierecf idus wordt besloten. V Cufd- V V6 \i$,

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 512