Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud Centraal Bureau voor Verificatie en Pinantieele ad viezen der Ver. v» Red.Gemeenten te s-Gravenhage. Ruman's Automaten Fabrieken Amsterdam. Firma Wed.G.ligbera Soest. Intendant van het Koninklijk Paleis en Jomein Soest- dijk. .F.H.Busch, Lid vaxi den Raad. legt over de door zijn bureau opgeraakt jaarstukken grondbedrijf over het diens jaar 193°* vraagt toestemming tot het aanbrengen van eer. winkel-automaat aan het perceel1 van J.van den Broek, Kerkstraat 28 al hier. Be Inspecteur van Politie advi- seert de gevraagae toestemming te veris' hen. Be Technisch Ambtenaar belast met de leiding van den Bienst Openbare '/er ken deelt mede, dat de automaat reeds 1 aangebracht en geheel boven particulie ren grond is bevestigd. vraagt vergunning jreclameborden bij Istraat alhier, tot plaatsing van het perceel Steenhof- t.w. eén reclamebord jvan Bernsens Koffie en Thee en een recl jmebord van de Fa. Douwe Egbers. -^e In specteur van Politie heeft geen bezmaarj tegen inwilliging van het verzoek. De Technisch Ambtenaar belast met de leidt van den Dienst Openbare '.Verken doet bij isohrijven dd. 3^ Augustus j.1. een opga ve van de grootte der beide borden. 'deelt mede, dat hoewel H.M. de Koninginf Moeder de naamsverandering van Nieuwe- steeg in Torenlaan goedgevonden heeft, Hare Majesteit met genoegen kennis geno men heeft van het voornemen van Burge meester en v<ethouders om den Raad voor te stellen, geen verandering te brengen] in de benaming van de lfieuwesteeg. Moch echter de Raad anders besluiten dan zou het H.M. aangenaam zijn te mogen verne men, welken naam men meent aan de Nieuw steeg te moeten geven. vraagt den Voorzitter van den Raad ver* lof tot het houden eener interpellatie jomtrent de gunning van den aanleg van een rijwieload langs het Heeserspoor.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 515