Volg- j num- i Afzender of voorsteller mer Datu m Korte inhoud jed. Staten van Utrecht. Bestuur Chr.Gem. Gangver. "Soli Beo Gloria" Soes- terberg T e chnAmb t0A' Soest. Secr.van de Woning bouw ver. "Goed 'tor nen" te Soest. ued. Staten van Utrecht. Iled.Ver.E.H.B.O. te Soest. Stichting tot on dersteuning en 2e* delijke ontwikke ling van hulpbeho^ vende blinden te Utrecht. verzoekt beschikbaarstelling van een prijs voor het zangconcours, hetwelk Ihouden is op 23 en 24 Aug. j.1. geeft een toelichting betreffende de den dat de aan H.J.Vos opgelegde boete wegens overtreding van de motor- en rij; wielwet, door hem uit voorschot is te-' taald en aan de gemeente wordt gedecla-' reerd. verzoekt aan de vsoningbouwvereeniging een bedrag van f.1300,66 toe te kennen, zijnde dit bedrag gedurende de jaren 1928 tot en met 1932 uitbetaald voorde! bestrijding van de onreinheid in de wo ningen der vereeniging; voorts wordt ve' izocht nader aan te geven welke maatrege: jlen de vereeniging kan nemen ter voordo Iming van het ongedierte in de woningen,1 idoen mededeeling van hun besluit van 22 Augustus 1933» 3fc afdeeling lio. 2491/ I2058 tot onthouding van goedKeuring aan het raadsbesluit van 10 Augustus 1933 4e afd. Ho. 21/268 tot wijziging van de gemeentebegrooting 1933» Smaken eenige opmerkingen ten aanzien vai de kasopneming bij den gemeente-ontvan ger op 9 Augustus 1933 en verzoeken te onderzoeken of bij de door den ontvangej gestelde zekerheid nog voldoende over waarde aanwezig is en hun College in kennis te stellen met den uitslag van onderzoek. biedt aan de balans en resultaten-reh- ning over het jaar 1932 der ziekenauto i en verzoekt in de gelegenheid te mogen worden gesteld enkele der daarop voor komende posten mondeling toe te lioh»e i verzoekt toestemming tot het houden va» een collecte op 11 t/m 25 October 1 ,A' De Inspecteur van Politie adviseert toestemming te verleenen.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 517