7 3/1(9 J/ii Afdeeiing Aanmerkingen ESLISSING van een hetwelk .1. 'ende de rt ;gde boete ior- en ri, lot is "be-' it gedecla. eeniging te kennen e jaren ,ld voor de in de m s wordt ve :e maatrege ter voono woningen uit van 22 o. 2491/ euring aan tus 1933, ing van de aanzien vai te-ontvan1 zoeken te n ontvangt nde over- lege in slag vs.il aten-reke-| i ekenauto te mogen rop voor- te 1 i ohten| Lsloten wordt het Bestuur mede te deelen dat het Golle- As alsnog bereid is een medaille beschikbaar te stellen n wel een groote bronzen medaille. esloten wordt ditmaal de boete nog voor rekening der ge- leente te nemen. In het vervolg wordt het hoofd van- [lenst voor dergelijke schade aansprakelijk gesteld. Het a/, jesluit aan den Technisch Ambtenaar mededeelen. ingezien de juistheid van de bezwaren dat de aanwezig- ieid van het ongedierte nog te wyten is aan de bewoning ian een woning door het gezin Dorrestein niet kan bewe en worden, wordt besloten het bestuur mede te deelen, de kosten van ontsmetting gebracht dienen te worden fen laste der exploitatie-rekening. Jesloten sing van wordt den raad de Ged. Staten voor te stellen van de beslis- Y9 bij de Kroon in beroep te gaan. 1 f 'L li/$s .n de Gedeputeerde Staten mede te deelen dat met de op- terkingen en verlangens rekening zal worden gehouden en m t omtrent de zekerheid door den ontvanger te sttllen c/Tt Ben onderzoek zal worden ingesteld. le rekening den raad aan te bieden. U //t/f houden van| ober 1933' 6 toestemming tot het houden eener collecte wordt ver- J rtêBnen^ echter beperkt tot twee dagen gelegen tusschen iseert Hen termijn van 11 t/m 25 October 1933. f7

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 518