Volg- j num- Afzender of voorsteller mer Datu m 1001 1002 1003 1004 1006 Bestuur H.A, school te Soesterberg. P.Dij icman veehan delaar, Burg. Br o- thestr.43 Soest. Woningbouwver. "uoed Wonen"te Soest. Jacvan Doorn. H. J .Dolf in ,Vosse- veldlaan 40 fi. J.Dolf inVos se- veldlaan 40. Korte inhoud vraagt een bedrag van f.193,83 beschik, baar te stellen voor aanschaffing van leermiddelen wegens stijging van het aantal leerlingen. K'en bed: idoet mondeling vragen een voorschot te het mogen ontvangen op de hem toekomende lan het. uitkeering terzake een hem op 11 Augus.p tus 1933 als lid der brandweer overkonei| ongeval. Igeeft antwoord op het schrijven van E en W, da. 19 Mei 1933 inzake huurachter-| stand en verzoekt van B. en W. bericht te mogen ontvangen indien straffere maal regelen moeten worden getroffen tegen dj huurschuldigen deelt mede dat een hoofdbestuurslid vanI den modernen bond tij het College bezrej ren zal indienen tegen het uitvoeren vafl productief werk in armenzorg, doch dat deze niet door hem gestuurd is. Voorts verzoekt adressant een extra vergoedingl voor verricht timmerwerk aan de plantsoj nen. verzoekt opnieuw ontheffing van het te- paalde bij artikel 14 sub b der Bouwverj ordening, op grond van het daarbij on- I der sub V bepaalde zulks ten aanzien va den bouw van een blok van vier winkel huizen op een terrein, gelegen aan de Soesterbergschestraatkadastraal beke®| gemeente Soest, in sectie H.No.3268 en J De Technisch Ambtenaar, belast met de leiding van bouw- en woningtoezicht, adviseert de gevraagde ontheffing te verleenen onder de voorwaarden, voorg®" steld bij diens rapport, dd. 10 Mei NjjJ verzoekt hem vergunning te willen verDj nen tot aansluiting der huisrioleering op het gemeenterioolwaarbij dan een "1 g. O.M.S.put zal worden aangebracht. I Voorts wordt verzocht voor rekening e| gemeente te willen verharden het gel- grond, gelegen buiten het trottoir en zoowel het bestaande noodtrottoir '"I3 het aan te leggen trottoir met klin^e j te verharden en aan te sluiten aan bestaande weggedeelte. Iet Best te z bet Best besloten len post te kenne |üe onthe Fan 23 1 l'langezi ket ver trent h [zal ook om beri

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 519