1 Volg num mer Afzender of voorsteller Datum Korte inhoud 101 102 1C5 97 98 99 100 Minister van Bin- nenlandsche Zaken Missiehuiste Uden 24-1 -'55 WA.Hilhorst L.Bergstraat 7 I Bestuur Alg.Gymn. en Athletiek Ver- eeniging Sberg. 25-1 -'55 Deelt mede dat de werkverschaffing, waarvoor subsidie is verleend,kan wor-;| den voortgezet,voorloopig tot en met 25 februari a.s. Het subsidiepercentage voor de peri-J ode na December 1952 zal t.z.t. werl den opgegeven. deelt mede voornems te zijn op Zon dag 5 feberusi a.s. lezingen te houden verduidelijking door een film over de Kleine Soendaeilanden en verzoekt in verband net het liefdadig doel vrijstel-] ling van vermakelijksbelasting 29-12-152 verzoekt wijziging van het bepaalde bij artikel 14 sub b der bouwverorde ning voor het gedeelte van de Burge meester Grothestraat vanaf de van Weedel straat tot aan den Ileuvelweg. De technisch ambtenaarbelast met de leiding van bouw.en woningtoe zicht brengt omtrent deze aangelegenheid port uit,dd.24 Januari 19 55» rap- Gentraal bureau voor Verificatie en financiëele ad viezen der vereen, van Hed. gemeenten idem l8-T-'55 zendt rapport en boeken van de "Goed Wonen" op van de opname van kas woningbouwvereeniging 15 December 1952* Vereeniging van NederlGemeent en Van vraagt een onderhoud omtrent de huur van het gymnastieklokaal te Soesterbergl besl< zulks Vermal bes' macht thans gen he: ders 1 schri bes Boest e ehoev ake d |t e z en Het ienigi /ergad oruari van 18—1 155 zendt rapport van de op 14 Dec.1952 plaats gehad hebbende controle van kas en boeken van de woningbouwvereeniging 1 ot.Joseph te Soest. 16-1 '55 doet mededeelingen in verband met be zuinigingen op de begrooting der ver eeniging voor 1955 van oning ;ot bs woi

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 51