1007 1008 1009 1010 1011 Techn. Ambt. Bouw-en Woningtoe-I zicht. Techn. Ambt. Openbare Werken. J.B,v.d.Berg, Kerk straat 22. Gemeente-ontvanger Soest. Voorzitter. biedt ter behandeling aan eenige verzQeiBlet Op ken om bouwvergunning vergezeld van k'os inoodige teekeningen en adviezen. Hing ^°r lordt be illligen ;adviseert aan den aannemer J.T.van ^urg»si0ten Isteden uit te betalen een tusschentermpKtalen, groot r.150,-- van de aannemingssom be treffende den aanleg van een rijwielpad vanaf de Banningstraat over het Heeser-| spoor verzoekt ontheffing van het bepaalde bi*e gevr^ artikel 14 sub b der bouwverordening, iAes Bou verband met het daarbij onder sub V be-1 paalde (winkelstraatbebouwing) voorden! aanbouw van een winkelpand aan het dubbel jle winkelhuis, gelegen aan de Kerkstraat! ikadastraal bekend gemeente Soest, in sec| tie H.2426 en 2427. Technisch Ambte- |naar, belast met de leiding van bouvt- eii Woningtoezicht adviseert de gevraagde oti| heffing te verleenen onder de hem voor gestelde voorwaarden. deelt mede, dat door hem in de gemeente-Besloten rekening 1932 niet is verantwoord de re-|rekening icognitie, ten bedrage van f.1,-- ver- •Inghran schuldiga door de II.V. Uy. tot Expl. bnr. goederen "Be Enghrand" te Soest ir> liq. p/a den heer W.^agtegaalalhier en jdat de Vennootschap niet meer bereid is ;deze recognitie te voldoen, in verband waarmede in overweging wordt gegeven de vergunning in te trekken. Ja gaat over tot het houden der aangekondia de aanbesteding tot het afwerken van de wegen op 't Hart. Boor een 12-tal aanne mers wor^t ingeschreven te vermelden in het hierbij behoorend proces-verbaal. insch. [Kenbare pn liet

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 521