'7 n ige ver20e, ld van de en. Tvan Bufg, schenter®; ngssom be- rijwielpad et Keeser- rM,sloten wordt een tusschentermi jn groot f.l^O,-- uit te W jetalen. spaalde bij rdening, ij sub V be- voor den 1 het dubbe Kerks traas ;st, in sec jch Ambte- tn bouw- es ivraagde os hem voor gemeente- ord de re-f ver- Expl. van Soest in alhier en bereid is verband egeven de BESLISSING Afdeelina i A j Aanmerkingen en No. liet Op tie't schrijven van Gedeputeerde Staten dd. 29 ■g. Nos« le afd. 3OA8/I918, 3047/1917, waarbij toestem-, l^L Bng wordt gegeven tot het verleenen der bouwvergunning, ■ord.t besloten de aanvragen nos. I/77O en 1/753 in te „illigen. Bouwaanvrage no. 2/262 wordt geweigerd. De gevraagde ontheffing wordt verleend conform het ad vies Bouw- en 'Woningtoezicht. Besloten wordt ingaand 1932 de recognitie ad f.1,-- rekening der gemeente te nemen en dit besluit aan "Inghrand" i.1. mede te deelen. voor inge kondig en van de tal aanne-| nelden in srbaal» Je inschrijvingsbiljetten worden den -i-echnisch Ambtenaar 4^^// Ppenbare Werken ter hand gesteld om omtrent de gunning ian het werk van advies te dienen. i L

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 522