Volg- j num- Afzender of voorsteller mer K orte inhoud 1012 1013 1014 1015 1016 1017 bemeente-Secreta- ri s Th.J.Hegter.com mies ter Secreta rie Joh. Bosboom, Steen hof straat Soest. Leger des Heils Hoofd-Kwartier Teohn. Ambtenaar Bouw-en Woningtoe zicht L. J.Hilhorst.Nieuwf straat 15 Soest. jstelt voor de tijdens de ongesteldheid van den schrijver ter secretarie F.Bult de door dezen over de tijdvakken lp t/n 15 Juli I933 en 9 t/m 12 Aug. I933 niet - genoten bezoldiging uit te keeren aan dei volontair ter secretarie ''.van Veeren, legt over een declaratie groot f.46,50 wegens het controleeren en opnemen van de kassen bij het Soester Natuurbad in Juni en Juli 1933» deelt mede, dat de fabriek, waarheen ter onderzoek is gezonden de Lxelsior stof zuiger der gemeente, heeft bericht, dat deze machine in een slechten staat ver keert, waarom wordt geadviseerd over te gaan tot aankoop van een nieuwe Ritsema piachine Type F, waarvan de prijs bedraag f.125»--» terwijl voor de oude machine :f.30,wordt betaald. verzoekt toestemming tot het houden van leen collecte in October a.s. De Inspec teur van Politie heeft geen bezwaren. ideeit mede, dat het R.K,Kerkbestuur te Soesterberg ontheffing behoeft van het bepaalde bij artikel 8 der bouwverorde ning, voor den bouw van een "Kleuterhuis* aan den Verl. Postweg, op een terrein, kadastraal bekend gemeente Soest, in sec tie E. 14-65 ged. en adviseert de noodige ontheffing te verleenen onder de door hem voorgestelde voorwaarden. verzoekt ontheffing van het bepaalde bij j artikel 13 der bouwverordening, ten te- hoeve van den bouw van een enkel woon huis aan den Eigendomweg, op een terreinj Kadastraal bekend gemeente Soest, in sec tie ü.3921. De Technisch -Ambtenaar, be last met de leiding van Bouw-en 'roriing- toezicht adviseert de gevraagde onthef fing NIET te verleenen, op grond van de overwegingengenoemd in zijn advies, dd. 5 September I933, No. 2/7. I

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 525