Volg- num- Afzender of voorsteller I mer i Datu m Korte inhoud K. J.Hilhorst ,Nieuwi- straat 15 Soest. Lac tologi sch-bi oio gisch Lab.Koning Mooy,Bussum. Gemeente-Ontvangeij Commissie voor R.K. Bewaarschool te Soesterberg. Afdeeling Baarn erf Omstreden van den j Ned.Bond van Kof- j f iehui s-Re staurantj- ouders en Slijterö. Techn. Ambtenaar Openbare Wericen. R.K.Kerkbestuur Parochie Soestdyk, jverzoekt ontheffing van het bepaalde bij hrtikel 8 der bouwverordening, voor den lbouw van een enkel woonhuis aan den Ui. jgendomweg, op een perceel, kadastraal kend gemeente Soest, in sectie 0.3521, {De Technisch Ambtenaar, belast met de [leiding van Bouw- en Woningtoezicht advi Iseert de gevraagde ontheffing NIET te verleenen, op grond van de overwegingen genoemd in zijn advies, dd. 5 September 1933, No. 1/25. brengt rapport uit aangaande het veront reinigde putwater van het perceel van den heer C.Ossebaar en deelen o.a. mede, dat de oorzaak van de vervuiling in de [afvalput, welke zich in de onmiddellijk nabijheid zijner woning bevindt, ligt en niet in het nog weinig gebruikte kerkhof] jgelegen aan den Kostverlorenweg. [deelt mede bereid te zijn de op de balanj Wan het Grondbedrijf per 31 -december 11928 te zijnen name voorkomende vorderin Jad f.51»-- te voldoen, maar maakt be- [zwaar tegen de betaling van de vordering [van f .83,10 en verzoekt den gemeenteraaJI [de noodige voorstellen tot ontlasting jder te zijnen name gestelde vordering ad |f.83,10 te willen doen. vraagt toestemming om bazar te mogen houden op Zaterdag, Zondag en Maandag, 4,5 en 6 November a.s. 'verzoekt vermindering der Personeele Be lasting voor koffiehuizen, restaurants, enz ibericht,dat de heer v. Zadelhoff, hoofd opzichter der Ned. Heide My. te Amers foort genegen is de taxatie van den hei' jdebrand te verrichten, waarvan de kosten f10-- zullen bedragen. Gevraagd wordt |op welk volgnummer der begrooting even tueel het bedrag kan worden gebracht. Ivraagt toestemming tot het houden van leen Fancy Fair op 23,24 en 25 Septemoer^ a.s. met de bedoeling de oobrengst te ,,a stemmen voor de instandhouding van ut ri 'g-, 4 r, r~, -y. f v-, 4- Yi Vi T 1 _kQ—

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 527