*3 p «G V2 BESLISSING Afdeelinq No. en Aanmerki noen Po het verzoek wordt afwijzend beschikt conform het r\es Bouw- en Woningtoezicht. id- 'Yóp/. Ln adressant mede te deelen, dat uit een deskundig on- [erzoek is komen vast te staan dat het drinkwater on- ïeugdelijk en vervuild is en de oorzaak dezer vervuilingNV.-^jz^j Ligt in den afvalput gelegen in de nabijheid van den water- but en niet in het nog weinig gebruikte kerkhof. gesloten wordt den Raad voor te stellen de vordering ad. [.83,10 af te schrijven aangezien wordt aangenomen, dat le voormalige administrateur van het grondbedrijf wegens /pL reeds gebleken slordigheid in de boekhouding enz. de on- hiddellijke oorzaak is geweest van de dubbele boeking Ier uitgaven door den gemeente-ontvanger. fe toestemming wordt verleend. [lesloten wordt het advies in te winnen der Belasting otmissie Je to estemming wordt verleend. <v' V'1 l^an den Technisch Ambtenaar mede te deelen dat hij ge machtigd wordt de taxatie op te dragen tegen betaling van floMet afdeeling Vinancien voorts overleggen °P welJ^n post der begrooting de uitgaven zullen worden verantwoord. Indien geen post aan te wijzen is zal hij 'isnog aan de begrooting worden toegevoegd. V~ oJ\^ T'VV

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 528