Volg num mer Datum Korte inhoud Afd. Financiën. ir.Dr.R. F.C. van üoij Staatsbedrijf der P.T.T. Techn. Ambtenaar Openbare '/erken. Ontvanger,. J.C.J.Knegt Zo nen en O.W.J. Schlenker te Am sterdam. adviseert aan den Raad ter vaststelling voor te dragen de ontwerp-besluiten tot wijziging der gemeente-begrooting voor den dienst 1933» nos. 21/270 en 21/272 en der begrooting wegenfonds voor den dienst 1933 no- 24/14. deelt mede, dat wanneer de gemeente niet bereid mocht zijn zijn clienten 'W.v.d. Hengel, P.v.d.Bremer en de 'Ved. C,Wante naar wegens den heidebrand schadeloos te stellen - waaromtrent hij bericht alsnog binnen 8 dagen (dus vóór 16 Sept. a.s.) tegemoet ziet - hij van de cliën ten opdracht heeft tot dagvaarding over te gaan. I vraagt of de gemeente bereid is, een ge. deelte van de kosten van de verlichting der openbare spreekcel in deze gemeente voor hare rekening te nemen. Bedoelde kosten zullen volgens mededeeling van de P.U.E.M. f.30,-- per jaar bedragen, adviseert tot uitbetaling van ten twee den tusschentermijn betreffende de aan besteding van het rijwielpad vanaf de Banningstraat in Weötelijke richting. Deze tusschentermi jn bedraagt f.200,-- deelt mede, dat door eenige personen j de erfpachtscanon over 1932 niet of niet geheel voldaan is. doen opgaaf der verschuldigde premie voor de verzekering tegen stormschade van de opstallen van het Soester Ha tuur-| bad.

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 529