/f'u 3- HA «Af HAaJï- BESLISSING Afdeeling j Agnmerkj en No. en -// Van het schrijven wordt kennis genomen. - rAÓÓr besloten wordt de gevraagde vrijstelling te verleeneh, zulks op grond van de bepalingen der verordening op de-/VtfóJ Vermakelijkheidsbelasting. besloten wordt den raad voor te stellen B.en W.te machtigen adressant mede te deelen dat op het verzoek thans niet kan worden ingegaanaangezi en deze aangele genheid naar de zienswijze van Burgemeester en Wethou ders dient te worden geregeld in de bebouwingsvoor schriften, als bedoeld in de Woningwet. besloten wordt de schoolhoofden (kerkebuurt en öoest erberg te vragen of veel^/gymnastiekto es tellen ten ehoeve der scholen gebruik wordt gemaakt en het ter .ake dienende antwoord vóór Donderdag 2 februari a.s.in te zenden. Het Bestuur der Algem.Gymnastiek-en Athletiekver- seniging te Soesterberg zal uitgenoodigd worden in de vergadering van het college te komen op Dinsdag 7 fe bruari a.s. des v.m. 11 uur. 19 <JcU C J.l. van de van het rapport wordt kennis genomen van het rapport wordt kennis genomen.Het /oningbVerzal verzocht worden maatregelen ;ot beperking van den huurachterstand. wordt voor Kennisgeving aangenomen Bestuur der te treffen

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 52