/Du. ié n i/y i//ï JU. i Ap, V ,A cy£f. fa au/j. BESLISSING Afdeeling A Aanmerkingen en No. Lgloten wordt de begrootingswi j zigingen conform de aan- QtJÜf. Lhoden ontwerpen aan den Raad ter vaststelling voor te /i/7/ [[ragen. ys X Te berichten, dat het verzoek in onderzoeK is genomen en spoedig antwoord kan worden tegemoet gezien. Besloten wordt te berichten dat de gemeente de helft van de kosten voor hare rekening wensoht te nemen. V- A/U. V Xo De betaling wordt alsnog goedgekeurd. besloten wordt de erfpachters op den achterstand te wij- zen en hen te waarschuwen voor de vervallenverKlaring van het erfpachtsrecht. >0" Alvorens te beslissen op de aanbieding van Ifnegt Zonen velke de meest voordeelige is zal nog gevraagd worden of in de polis kan worden opgenomen de clausule: ,^o 3>/o "Sij plaatselijken storm gebleven buiten de waarneming van het Instituut de Bilt en zijne filialen, zal de ver|- ^laring van betrouwbare getuigen, dat ter plaatse storm gewoed heeft en/of het feit, dat meerdere gebouwen in de omgeving van het verzekerd interest blijkbaar storrn-j j schade geleden hebben, als genoegzaam bewijs gelden dat] i storm in den zin der overeenkomst heeft plaats gehad. i j ^et storm als voren omschreven wordt windhoos gelijk ge(- steld." S"

Historische kranten - Archief Eemland

Notulen B&W Soest | 1933 | | pagina 530